بیوگرافی و سوابق

رویا جعفری

عکاس- تصویرگر- طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری