بیوگرافی و سوابق

ناصر واقعی

گرافیک و وب
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری