بیوگرافی و سوابق

نوید صالح فکر

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری