بیوگرافی و سوابق

عبدالحسین عبدی

طراحی و عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری