نگارخانه آثـار

[24]> آلبوم: پوستر

نیره کبیری

گرافیک
 • لوگو شرکت مرصاد نقش

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • خطر زلزله

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
  پوستر برگزیده جشنواره مشکات
 • انفجار جمعیت

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
  از مجموعه پوسترهای جشنواره مشکات
 • درخت

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • احترام به حقوق شهروندی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
  از مجموعه پوسترهای جشنواره مشکات
 • Blindness

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 3 آذر 1396
  یادداشت هنرمند: