• دعای خمسه عشر

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  شرح مناجات خمسه عشر
 • میلاد حضرت زهرا

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  پوستر حضرت مادر
 • پوستر قرآنی

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  هو اعلم بکم...
  زنده یاد استاد علی صفایی حائری
 • پوستر مذهبی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  افوض امر ی الی الله
 • پوستر قرآنی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  بیانات استاد علی صفایی
 • التجافی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  التجافی-جملات استاد علی صفایی
 • ضامن آهو

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  ضامن آهو