بیوگرافی و سوابق

نیما اسکندری

تسلط کامل به تمامی هنر های گرافیکی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری