بیوگرافی و سوابق

مشتبی حیدرپناه

کارتونیست.تصویرگر...
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری