نگارخانه آثـار

[11]

امید رجبی پور کشایه

عکاس و خبرنگار و بازیگر
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 13 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: چیدمان

  تاریخ ارسال: 13 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 13 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • شیرخوارگان حسینی امامزادگان ماچیان

  از مجموعه: مفهومی

  تاریخ ارسال: 25 مهر 1394
  یادداشت هنرمند:
  مراسم شیرخوارگان حسینی امامزادگان ماچیان شهرستان رودسرگیلان
  24 مهر94
  ساعت ده صبح
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: مفهومی

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • جواهردشت سیاهکلرود گیلان

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 13 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:

  طبیعت بکر، دشت های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.
 • کودک در شالیزار

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 2 خرداد 1398
  یادداشت هنرمند:
  کودک ساکن در روستای اشکلک رحیم آباد

  اقامتگاه می شیم اشکلک
 • شیرخوارگان حسینی امامزادگان ماچیان

  از مجموعه: مفهومی

  تاریخ ارسال: 26 مهر 1394
  یادداشت هنرمند:
  مراسم شیرخوارگان حسینی امامزادگان ماچیان شهرستان رودسرگیلان
  24 مهر94
  ساعت ده صبح