بیوگرافی و سوابق

امید رجبی پور کشایه

عکاس و خبرنگار و بازیگر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری