بیوگرافی و سوابق

امید ضیاالدینی

عکاسی ، طراحی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری