پروفایل من

.... ؟؟؟؟

گرافیک

آرشیو

خداوند بی نهایت است ولامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید،و به قدر آرزوی تو گسترده می شود،و به قدر ایمان تو کار گشا می شود، و به قدر نخ پیرزن دوزنده باریک می شود،و به قدر دل امیدواران گرم می شود...
پدر می شود یتیمان را و مادر، برادر می شود محتاجان برادر را،طفل می شود عقیمان را،امید می شود ناامیدان را،راه می شودگم گشتگان را،نور می شود در تاریکی ماندگان را،شمشیر می شود رزمندگان را،عصا می شود پیران را، عشق می شود محتاجان به عشق را.....خداوند ، همه چیز می شود، همه کس را به شرط اعتقاد،به شرط طهارت روح،به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
بشویید قلب هایتان را ازهر احساس ناروا،مغزهایتان از هرگونه اندیشه خلاف و زبان هایتانرا از هر گفتار ناپاک،و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار...
بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراحتی ها، نا مردی ها...چنین کنید تا ببینید که خداوند، چگونه بر سفره ی شما با کاسه ای خوراک و تکه نان می نشند و بر بند تاب،با کودکانتان تاب می خورد، ودر دکان شماکفه های ترازو هایتان را میزان می کند ودر کوچه های خلوت شهر با شما آواز می خواند،...مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید؟
قلب هایتان را از حقارت وکینه تهی کنیدوبا عظمت عشق پر کنید،زیرا عشق چون عقاب بالا می پرد و دور...بی اعتنا به حقیران در روح،کینه چون لاشخور و کرکس است،کوتاه می پردو سنگین،جز مردار به هیچ چیز نمی اندیشد.برای عاشق ناب ترین ، شور است و زندگی ونشاط و برای لاشخور ،خوبترین جسدی است متلاشی.....

                                                                                                                                                                    (اندیشه صدر المتالهین)
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 12 دی 1391
بازدید پروفایل: 5922