بیوگرافی و سوابق

پویا نفریه

هنرهای تجسمی,عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری