پروفایل من

سیده باهره پاکدامن

خوشنویسی/گرافیک/عکاسی

آرشیو
نرگس مردم فریبی داشت، شبنم می فروخت با همان چشمی كه می زد زخم، مرهم می فروخت زندگی چون برده داری پیر در بازار عمر داشت یوسف را به مشتی خاك عالم می فروخت
عضویت در تاریخ 30 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 5130