بیوگرافی و سوابق

پریسا آقاجری

نقاشی-طراحی-نویسندگی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری