نگارخانه آثـار

[38]

پریسا نظری

نقاشی. سیاه قلم.