بیوگرافی و سوابق

پریسا نظری

نقاشی. سیاه قلم.
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری