بیوگرافی و سوابق

میثم ثابت

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری