پروفایل من

محمدرضا دهشیری

خوشنویسی

آرشیو
كنج اتاق آرام نشسته ام ....... جوانیم چنگی به دل نمی زند... مادر برخیز كفش هایم را پاك كن ......... كیف و كتابم را بردار ........ .. می خواهم به كودكیم برگردم .. .... www.Dehshiri.ir Mohamadreza.dehshiri@gmail.com
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 7 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 1556