نگارخانه آثـار

[143]

ناصر پاسبان

طراحی سیاه قلم از چهره