نگارخانه آثـار

[143]> آلبوم: سیاه قلم پاییز 95

ناصر پاسبان

طراحی سیاه قلم از چهره
 • آذرماه 95- 4

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 14 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد کنته
 • آذر ماه 95-11

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با ذغال
 • آذر ماه 95-8

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 16 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با مداد کنته
 • آذر ماه 95-15

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 22 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با مداد
 • آذر ماه 95-5

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 16 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با مداد کنته
 • آذر ماه 95-14

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 22 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • آذرماه 95-2

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 14 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با مداد کنته پاریس
 • آذرماه 95- 3

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 14 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با مدادکنته
 • آذر ماه 95-13

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 22 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • آذر ماه 95-1

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 14 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چهره با کنته پاریس
 • آذر ماه 95-12

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • آذر ماه 95-10

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • آذر ماه 95-9

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد کنته