بیوگرافی و سوابق

ناصر پاسبان

طراحی سیاه قلم از چهره
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری