بیوگرافی و سوابق

پدرام قدرتی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری