بیوگرافی و سوابق

pegi MI

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری