پروفایل من

پــــــــــلاک آســـــــمان

گرافیست

آرشیو
حاجی! تمام گشته مهمات‌مان، تمام ما مانده‌ایم و چند تنِ نیمه‌جان، تمام ما مانده‌ایم و غربت تلخی از ابتدا تا انتهای وحشت آخرزمان، تمام خرچنگ‌ها محاصره را تنگ كرده‌اند
عضویت در تاریخ 3 شهریور 1388
بازدید پروفایل: 1995