• فیدل کاسترو

    از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

    تاریخ ارسال: 30 فروردین 1399
    یادداشت هنرمند:
    یک موی تو می ارزد به هزار لیبرالیست وطن فروش