بیوگرافی و سوابق

میر پیمان احمدی پوری نعیم

نقاشی دیجیتال-گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
ندارم نقاش-تصویرساز اردیبهشت   1385 تیر   1389 تبریز ایران