نگارخانه آثـار

[32]

محسن کیانی

جهاد دو رکن دارد: هدف مقابل دشمن باشد؛ برای خدا جنگیدن