بیوگرافی و سوابق

لطیف پورکریمی

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری