تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
آرزو آقابابائیان
طراح گرافیک - کارتونیست- تصویرگر
امیر خالقی
طراح گرافیک
امین معافی
کارشناس ارتباط تصویری - مدرس photoshop و 3d max
تصویری موجود نیست
حامد محمدیان
طراح گرافیک/ مدرس هنرهای تجسمی
حسین بهرام نژاد
دانشجوی عکاسی خبری
حمید فرش باف
Graphic Designer & Photographer
روح الله علوی
شاگرد آقاسید مرتضی