(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
تصویری موجود نیست
سیده فرشته ناصری
دانشجوی کارگردانی_بازیگری
! SAFIIR
سید امین فخرائی
* حسنی
متأهل( graphist - photographer - illustrator - Art work)
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
. .
.
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
. j
طراح گرافبک
تصویری موجود نیست
. ایران نژاد طاهر
خوشنویسی،تذهیب ،عکاسی،تدریس معرق چوب ومس،طراحی داخلی حسینیه،طراحی واجرای پرچمهای مذهبی هیأت، بیرقها وکتیبها ...
. فرزان
هنرمند اوست و ما نیز دنبال رد پایش...
تصویری موجود نیست
.. ...
...
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
.... ؟؟؟؟
گرافیک
تصویری موجود نیست