بیوگرافی و سوابق

یاسمن براتی

گرافیک , عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری