بیوگرافی و سوابق

رامین آقائی

ریاضی و فیزیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری