بیوگرافی و سوابق

رامین نیکوفرد

طراح سایت-مسئول واحد انفورماتیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور مسئول واحد انفورماتیک فروردین   1388 تاکنون   تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری تهران مسئول واحد انفورماتیک فروردین   1390 تاکنون   تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
داده پرداز ارتباط سهند پشتیبان فنی فروردین   1387 اسفند   1387 تهران ایران