پروفایل من

Mehrdad Khakzad

طراحی هویت و استراتژی برند

  • 09376813603
  • mehrdad.khakzad@gmail.com
آرشیو

باد در گـــــــوش بلوط های بلند همـــــــــان قصه ی شیرینـــــــــــــــی را حکایت می کـــــــــــند ، که با تیغه های ظریف و باریک علف مــــــــی گوید !

و تنهـــــــــــــا آن کس شریف و بـــــــــــــــــــزرگ است که صــــــــــــــــــــــدای باد را در ســــــــــــــــاز وجود خویش به آوازی دلپــــــــــــذیر بدل کند .

آلبوم های من

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 5 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 1494