بیوگرافی و سوابق

Mehrdad Khakzad

طراحی هویت و استراتژی برند
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری