بیوگرافی و سوابق

رضا مجیدیان

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری