بیوگرافی و سوابق

روح الامین حسینی

گرافیست نیستم ولی گرافیست هارو دوست دارم
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری