بیوگرافی و سوابق

اکبر صباحی

عکاسی. نقاشی . گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری