بیوگرافی و سوابق

روح الله طهماسبی

طراح آزاد و ایده پرداز
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری