نگارخانه آثـار

[93]> آلبوم: دلدیده های اجتماعی

محمـــد شاه علی ܓ✿

سر سوزن عکاسی ، ته سوزن گرافیک .. " IMA " نام هنری و امضا بنده است.