بیوگرافی و سوابق

محمـــد شاه علی ܓ✿

سر سوزن عکاسی ، ته سوزن گرافیک .. " IMA " نام هنری و امضا بنده است.
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری