بیوگرافی و سوابق

سعید عبادی

گرافیک کامپیوتری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری