بیوگرافی و سوابق

سعید میرخسروی

طراح گرافیک / عکاس / مدرس کامپیوتر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری