بیوگرافی و سوابق

صفورا کرمانی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری