بیوگرافی و سوابق

سحر شکرگذار

گرافیک .تصویرسازی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری