بیوگرافی و سوابق

ساحل صفری

طراح گرافیک و تصویرساز
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری