بیوگرافی و سوابق

سجاد خشه

تذهیب و طراحی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی شیمی کارشناسی مهر   1385 شهریور   1385 ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مهر   1390 مهر   1390 زاهدان ایران
سوابق کاری