پروفایل من

سمانه فخاری

گرافیک, عکاسی, تصویرسازی

  • متولد 13 مرداد 1362
  • اصفهان
آرشیو

                                        یک روز
                                        تو رادعوت میکنم به یک روز خوب گرم
                                        به قامت یک شعر بلندم به صرف ماهی های جنوب
                                        به کلبه ی ساده امان             
                                        به حوالی چشم های خدا
                                        من باشم و تو
                                        و سبدی ازسیب که خدا روی لب هایت می کارد
                                        تو رادعوت میکنم
                                        به آبی آرامش 
                                        به آوای مرغکان
                                        و به صدایی که برایت ساز می نوازد!!!!!!!


                                                          فالمان هر چه باشد
                                                          باشد! حالمان را دریاب!
                                                          خیال کن حافظ گشوده ای و میخوانی:
                                                          "مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید"
                                                          یا
                                                          "قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود"
                                                          چه فرق؟
                                                          "فال نخوانده تو منم"

                                                                                                                   محمد علی بهمنی
                                                

                                                          دستانت را به من سپردی 
                                                            زمان کهنه شد و مرد ...
                                                               
                                                                                  " احمدرضا احمدی باتمامی تلخی اش "                          
                                 

                               
                                                  خوشا سکوت؛ فنجان قهوه، میز. 
                                                خوشا نشستن چون مرغ دریایی به تنهایی که بر چوبکی بال می گشاید.
                                                                                                              "ویرجینیا وولف"

                                  همیشه
                        پر از مهربانی می مانم
                           حتی اگر هیچ کس
                         قدر مهربانیم را نداند
                   این ذات و سرشت من است
                           که مهربان باشم
                          من خدایی دارم
              که به جای همه برایم جبران میکند.                            اعمال انسان ها بهترین تفسیر از افکار آنهاست.
                                                                                            جیمز جویس

                                       

                               
                                   


                                                                 شاعر و فرشته
                                                                شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند
                                                                فرشته پری به شاعر داد،
                                                                و شاعر شعری به فرشته
                                                                شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت
                                                                و شعرهایش بوی آسمان گرفت
                                                                فرشته شعر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت
                                                                خدا گفت: دیگر تمام شد...
                                                                دیگر زندگی برای هر دوتان دشوار می شود!
                                                                زیرا شاعری که بوی آسمان بشنود، زمین برایش کوچک است
                                                                و
                                                               فرشته ای که مزه عشق را بچشد، آسمان برایش کوچک.
                                                                                                                      شل سیلور استاین
                                                                                                                   "برای فایز و پری عزیز"
                                           
         

   

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 مهر 1391
بازدید پروفایل: 38292