بیوگرافی و سوابق

سمانه فخاری

گرافیک, عکاسی, تصویرسازی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری